Chủ Nhật, tháng 3 24, 2019

* Thiền viện Sivananda Yoga Đà Lạt

Lá thông khô
rác khắp vườn,
Bên trong thiền viện
con đường hợp duyên.
Ảnh fb.bxl.
Tâm hạnh phúc
từ nguồn thiền,
Là hoa thức tỉnh
là niềm lạc an!