Thứ Sáu, tháng 3 22, 2019

* Đà Lạt (2)

Đà Lạt đây rồi,
sau rừng cây,
Cao nguyên
thành phố ẩn trong mây,
Ảnh fb.bxl.
Mù sương ban sáng,
trưa man mác,
Chiều đến cùng sương,
tối mù mây !

Đà Lạt đây rồi
sau ngàn thông,
Đồi tiếp đồi lên
cứ chập chùng,
Núi cao cao nữa
rồi cao mãi,
Một Trường Sơn
kết Kinh- Thượng thành giòng!