Thứ Ba, tháng 3 12, 2019

* Té

Cái té nào cũng có nỗi đau riêng,
Sây sát ngoài da hoặc nội thương,
Vẫn luôn là vết đời muôn thuở,
Chịu được không hay chua xót tình thường!
Ảnh fb.bxl.
Cái té nào dấu hỏi ngã trong tôi...
Chẳng có gì đâu mẫu chuyện cười,
Hả hê một chốc rồi quên hẳn,
Thiền để nghe thức "té" một điều vui ...