Thứ Ba, tháng 3 26, 2019

* Vì lan

Sáng nhìn đóa phong lan,
Trưa chăm chút địa lan,
Ảnh fb.bxl.
Chiều thơ thẩn tầm lan,
Tối thời khắc miên man...
...thỏa một đời đi hoang!