Thứ Tư, tháng 3 11, 2020

* Biết mình

Người thiền
quán-định đạo màu,
Còn tôi niệm mãi
một câu Di Đà!(*)


Người tu
thanh tịnh Ta Bà,(**)
Còn tôi
lần chuỗi hạt xa hạt gần.
Giới Định Tuệ,
Chánh tâm cần!

Biết mình
chưa định căn tu,
Biết mình còn
luyến tiếc như chịu phần.
Tham sân si-
Ý khẩu thân,
Những vòng nhân quả
khó phân khó lìa...
Biết mình con đò giữa khuya!

(*) Niệm Phật A Di Đà theo đại thừa Phật giáo Tịnh độ tông.
(**) Cõi nhân gian.