Thứ Hai, tháng 3 02, 2020

* Trung đạo

Thoát sinh diệt
đạt Niết Bàn!
Tu tập
theo Giới Định Tuệ!(*)
Là trung đạo
cho mọi tông!
Không sai lệch
không mông lung.
Fb. Phan Đăng
(*) Giới (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mệnh)-Định (Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định)- Tuệ (Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy).