Thứ Năm, tháng 3 26, 2020

* Cầu nguyện

Thế sự
biến đổi khôn lường,
Đạo lễ cầu nguyện
làm phương thuốc lành.
Fb.
Người
là vốn quý tinh anh!
Trên cao còn có
Trời xanh, Thánh hiền.
Thiện tâm
đuốc Tuệ
thuyền Duyên...

Mặt trời mọc lặn
bình thường,
Càn khôn một cõi
khó lường khó dung.
Nguyện cầu
lời huyễn khôn cùng,
Có không hiện hữu
một dòng hợp lưu.
Thuận tự nhiên
luật tối ưu!