Thứ Ba, tháng 3 31, 2020

* Lánh dịch (5)

Năm ngoái ở không
vô tích sự,
Nhưng nay ngủ miết
hắn ngoan thay,
Fb.
Thương nhà yêu nước
nên lánh việc,
Nghỉ ngơi rảnh rỗi
đủ no đầy,
Mới hay kim cổ
không cùng sách,
Một tánh người
lúc dỡ lúc hay.
Có ai chê trách
mình không nhỉ?
Đã thế thôi thích lắm
độ rày....