Thứ Ba, tháng 3 24, 2020

* Lánh dịch (3)

Thuyền máy
năm xưa chở mình đi,
Vượt biển Đông
nguy hiểm chẳng ngại gì,
Fb.bxl.
Giờ đây
công viên thuyền trên cạn,
Tôi vươn mình
bơi chèo chống lướt về tây!
Nạn dịch Co-Vi (*)
nhiễm nơi này,
Lánh về bên ấy
có khác chi,
Vẫn phải cách ly
và hạn chế...
Nên thuyền buồn
sóng dạt ngược chẳng đi!

(*) Covid-19: tên mà WHO đã gọi Corona Virus Vũ Hán Trung Hoa.