Thứ Sáu, tháng 3 27, 2020

* Ai biết

Ai nào biết được 
ngày mai,
Ngẫm điều tiên đoán 
mà ngao ngán lòng.
Ảnh fun game.
Muôn loài 
sống mang luật chung,
Sinh, lão, bệnh, tử ...
quả cùng Phật gia
Thân Bát nhã
đâu của Ta!