Thứ Tư, tháng 3 04, 2020

* Đề phòng CoVid-19

Chưa kín đâu
chưa kín đâu!
Covid 19
thâm sâu khó lường.
Fb. Nguyên Xuân Tịnh.
Chỗ nào
còn hở che luôn?
Kẻo bị xâm hại
không đường chữa lo.
Thế gian
dẫu có nhiều kho!

Che thế này
đủ kín không?
Virus Vũ Hán
loại không miễn trừ.
Chỗ nào
chẳng biết thật hư,
Cứ thâm là nhập
thuốc trừ chẳng nao.
Thận trọng nghen
đừng dụ nào!