Thứ Hai, tháng 3 30, 2020

* Chúc nhau

Chúc nhau
“Vạn Sự Bình An”!
Giữa mùa ác dịch
cơ ngàn xót xa.
Ảnh Internet.
Nỗi kinh hoàng 
từ Trung Hoa,
Lan tràn thế giới
bóng ma hãi hùng.
Hiện tượng
Tàu Cộng diệt vong...

Cầu mong
“Vạn Sự Bình An”!
Dẫu đời sống tạm
lầm than đã từng.
Hán,Hán nô
hẳn vui mừng,
Mưu đồ
nghiệp bá điên khùng
gian manh.
Hồn người thác
có tinh anh...