Thứ Hai, tháng 3 09, 2020

* A dua

Ham chơi
nhưng đã muộn màng,
Không còn đủ sức
vượt ngàn dặm xa.
Fb.bxl.
Tay yếu
lưng mỏi, mắt hoa,
Sau vài trăm dặm
khiến ta ê người.
A dua
cũng biết cái thời!

Gọi
Harley Davidson,(*)
Cái tên lâu lắm
như nằm trong mơ.
Làm chủ thôi
đã quá phê,
Huống chi được cưỡi
nhỡn nhơ trên đường.
Melbourne thu lá
đầy sương!

Ham vui
nhưng tiếc lỡ rồi,
Cả tài lẫn sức
ới ời còn đâu.
Thời gian
như nước qua cầu,
Trôi nhanh ra biển
hoà câu bạo tàn.
Còn gì hưởng nấy
chớ than!

(*) Tên của công ty sản xuất xe máy 2 bánh nổi tiếng của USA.