Thứ Hai, tháng 3 16, 2020

* Lánh dịch

Vào đây
mình cách ly đi anh,
Đừng đánh mất nhau
một chút tình,
Fb.
Ngoài kia
như lắm điều nghiệt ngã,
Dịch China...
mình cách ly nghen anh!