Thứ Sáu, tháng 3 20, 2020

* Melbourne thu

Thu buồn
quả là thu buồn,
Mây mù ngập bóng
mờ sương lưng trời.
Fb.
Địa cầu
ôn dịch nơi nơi,
Ngoài đường muôn mặt
vắng lời phân minh!
Thu nay
nay thật vô tình!

Melbourne
thu có vô tình,
Cũng không bỏ mặc
cái mình cái ta.
Yêu thu
với lòng thiết tha,
Mong qua mùa dịch
chờ qua lạnh lùng.
Thuyền thu
neo đậu bến trong!