Thứ Sáu, tháng 5 19, 2023

* Vẫn thiết tha

 Có bước trên đường 
không gấm hoa,
Có đi vào 
những chỗ không nhà,
Ảnh bxl.
Có từng lạc lối 
trong đêm lạnh,
Mới hiểu tình người 
vẫn thiết tha!