Thứ Hai, tháng 5 29, 2023

* 66

 …Từ mọi miền trái đất này,
66 con người về đây,
Dưới mái trường xưa yêu dấu,
Trung học Cường Đễ hiệu đoàn!
Ảnh Văn Bàn
Sau 50 năm xa cách,
Vận mệnh cuộc sống nổi trôi,
Vượt qua ngăn trở tình đời,
Gắn bó yêu thương bùng dậy!
Ôn kỷ niệm mộng tương lai,
Bước đi tuy không còn dài,
Tin yêu vẫn luôn vững chãi,
Cường Đễ 66-73!
Đàn con Quy Nhơn ghi lại,
Ơn Kỳ Ngoại Hầu tiền nhân,
Học và hành với chánh tâm,
Đức hạnh là luân thường đạo.