Thứ Tư, tháng 5 31, 2023

* Bạch Xuân Lẹ

 3 hồi 9 tiếng 
trống chiêng,
Tiễn đưa 
Bạch Lẹ (*) về miền hư vô!
Ảnh fb 
Khởi Nam Mô,
vọng Nam Mô!
Vô ưu, thanh thản… 
vào ra Tịnh đường.
Thoát vòng nghiệp 
dĩ vô thường!

(*) Bạch Xuân Lẹ (Nhâm dần 62) anh con bác họ.