Thứ Hai, tháng 5 22, 2023

* Vui vẻ

Chỉ một tôi thôi 
đến năm nàng,
Chao ôi! vẫn ham
thú đi hoang,
Thằng tôi hung dữ 
nhưng không biết,
Cứ ngỡ già nua 
sức lụn tàn…
Ảnh Ngô Chương.
Bốc phét làm vui
nghen quý nàng,
Phần riêng nấy hiểu 
kiếp đa đoan,
Yêu thương đâu thể 
chi khổ vậy,
Buồn mình ái dục
tánh còn tham!