Thứ Hai, tháng 5 01, 2023

* Có phải mùa đông 2023

 Lạ lắm rồi! 
Trời vào đông,
Melbourne 
lạnh giá 
lẩn trong sương mù.
Ảnh bxl.
Còn nghe 
tàn tạ lá thu,
Xót xa thỏ thẻ vi vu
tạ từ…
Đêm là đêm 
nỗi hoang vu.