Thứ Năm, tháng 5 18, 2023

* Khoảng vắng

 …
Tới đêm 
buông bỏ chăn mùng,
Buồng tôi không vách 
tay vung đất trời.
Trăng sao vui thú 
cuộc đời,
Tư duy vụng trộm 
những lời vô ngôn.
Vào đâu 
dấu cũ lối mòn?
Ảnh Internet.

Sáng ra 
trùm kín cả đầu,
Buồng tôi lạnh ngắt 
thật rồi đông sang.
Cún kêu 
giọng nó cũng khàn,
Chúng mình 
đồng bệnh gió tràn 
đêm qua?
Những bu boa
như điêu ngoa…