Thứ Hai, tháng 5 08, 2023

* Đường cong

Thẳng hay cong 
đều hướng lên trời,
Mỹ thuật có khác 
đổi dời cho vui,
Ảnh fb.
Không là của anh 
chẳng phải của tôi,
Thị phi thiện ác 
có vì lòng nhân!