Thứ Hai, tháng 10 02, 2023

* Đổi giờ mùa hè 2023

 Giờ mùa hè Úc châu hôm qua đã đổi,
Nhưng … tôi như chưa kịp đuổi theo,
Sáng nay còn ngủ ráng… đợi kêu,
Trưa rồi…phải dậy đi bầu sớm 
sửa hay không sửa hiến pháp Referendum 2023 (*)…cho xong.
Ảnh fb bxl
Kẻo quên bị phạt mắc công.
Rồi tiếp tục sắp xếp hành lý những thứ cần,
Cho hành trình ngày mốt một vòng Mỹ Châu.
Vui chắc nghen! Đợi chờ lâu!
Thầy cô, bạn hữu … đôi câu người tình.
Già chưa sao cứ mãi lênh đênh…?
- Chưa đâu thậy kệ có chút tình vẫn vui!
Thăm ai nào ai biết được thăm ai…
Người yêu bạn gái cả vợ nữa 
cũng trốn hết rồi còn đâu …
Hạnh phúc đến thế là cùng 
phải chịu thâu!(**)

(*) Referendum : Trưng cầu dân ý.
(**) tiếng xứ Nẫu “thâu” có nghĩa là “thôi”.