Thứ Bảy, tháng 10 28, 2023

* Thu bắc mỹ châu

 Phi, Úc gặp nhau 
ở Mỹ châu,
Kỳ duyên hội ngộ 
quả nhiệm mầu,
Phải chăng 
ước hẹn từ bao kiếp,
Hành trình ghi dấu 
có dài lâu?
Ảnh Võ Ngọc Chuyển
Hương sắc Trời cho 
lắm tuyệt vời,
Đỏ vàng đen trắng 
khắp muôn nơi,
Xanh hồng nghệ 
sáng trên màu lá,
Thu của Mississauga (*)
ấm tình người!

(*)Tên của một thành phố ở Canada.