Thứ Tư, tháng 10 18, 2023

* Vắng em

 Đã mấy hôm rồi 
vắng bóng em,
Ngõ trước 
hiên sau vẻ im lìm,
Ta không buồn động 
chân cảm giác,
Nhắc nhớ 
đôi lần hay lặng yên …
Ảnh vườn nhà thầy HH.
Có thể là 
ta đánh mất nhau,
Nghìn trùng xa cách 
một niềm đau,
Đang mùa 
lá chết thu còn đó,
Dòng sông sao 
nước vội thay màu!