Thứ Sáu, tháng 5 30, 2014

* Đáp lời núi sông (tiếp theo 04 )

Ơi Hán cộng một loài quỹ dữ,
Địa ngục đường hèn kém hóa văn,
Mộng làm bá chủ tây đông,
Sao vươn qua khỏi được giòng nước sâu.

Vị trí HD 981


Đi làm cướp Biển Đông ô nhục,
Tiếng xấu mang mãi tận đời đời,
South East Asia những đảo khơi,
Cũng là cửa tử hết thời Hán gian...