Thứ Hai, tháng 7 14, 2014

* Qua đi

Còn chi phải lụy chuyện nắng mưa,
Cuộc thiên thu sao đủ cho vừa,
Trầm luân rõ kiếp đời tro bụi,
Lối về chân giác qủa đường mơ!

Ảnh Internet