Thứ Năm, tháng 7 10, 2014

* Lên núi

Viết cùng với Sông Song trên Blog Hương xưa.org

"Đừng vội lên núi cô ơi,
Trên đó chỉ có khỉ thôi,không người.
Sợ không? Những lúc tối trời,
Khỉ toan tính đến rủ người xem trăng.

Ảnh HX. :Sông Song

Sợ không? Khỉ trắng hàm răng,
Nhưng tay chân bẩn không khăn lau mồm.
Rồi sợ không khi khỉ ôm?
Lông lá của khỉ lấm lem thân người.

Í a bỗng nhiên người cũng phì cười,
Rồi tin khỉ nọ thành người đã lâu.
Tình này tình đến từ đâu?
Phải tu thì đặng,không cầu mà nên.

Quên rồi phận bạc lênh đênh!!!"LBSông Song 
".. vì...
Sông Song cũng cốt Khỉ Già
Nên hoan hỉ đón "Khỉ ta" vào lòng
Bề ngoài chỉ một lớp lông
Nhưng nguồn suối mát chảy vòng trong tâm
Tìm đâu có đặng suối ngầm?
Đễ em tắm gội uất, trầm trần gian"SS.