Thứ Hai, tháng 7 07, 2014

* Xót xa

Không say mà cứ ngây ngây,
Chẳng buồn chi cả... mù mây kín trời.
Xót biển Đông rối dạ tôi ,
Xa tuy vạn hải...nhưng đời của nhau...

Ảnh Internet