Thứ Sáu, tháng 6 21, 2019

* Ngày lạnh

Hôm qua ngày lạnh nhất,
Theo thống kê mùa đông,
Cây u buồn trước cổng,
Chơ vơ và hư không...
Ảnh fb.Melbourne
Melbourne ngày lạnh nhất,
Đổi thay gì mùa đông,
Nhìn mù mây qua cửa,
Nghe xốn xang trong lòng.
Vẫn còn dài mùa đông!