Thứ Ba, tháng 6 04, 2019

* Chút nắng mùa đông

Nắng thế này
vẫn cứ gọi chiều đông,
Một chút rồi thôi
cũng ấm lòng,
Ảnh fb.bxl.
Nắng chiều sắp tắt
hồng da diết,
Em dỗi buồn
ta như lại ngông ngông!
Nắng thế này
sao có thể mùa đông,
Nắng ở cực Nam
ửng ánh hồng,
Hồng trông như có
mà không có,
Hiển lộ trời Tây,
cực Nam không!