Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

* Thân Tứ đại

Sáng thì tám,
trưa lên mười tám,
Chiều bao nhiêu,
ai đón được nào?
Ảnh fb.
Melbourne
thời nhiệt nghiệt sao!
Thay nhanh đổi chóng ...
chịu bao năm liền.
Tuổi già
cũng gắng làm Tiên,
Trưa chiều sáng tối
thuốc bên túi kề.
Huyết áp,
tim mạch, ... nghe phê,
Sống vui nhờ đó
ai chê nợ đời.
Tấm thân tứ đại
nực cười!
Đất, nước, gió, lửa
ra người chúng sanh.
Vụng đường tu-
Nghiệp chẳng lành...