Thứ Sáu, tháng 6 14, 2019

* Sầu đông

Đêm qua lá vẫn còn rơi,
Từng cơn gió giật tả tơi trên đường.
Tạnh mưa một chiếc vô hồn,
Từng cơn gió giật vẫn còn đọng đây.
Ảnh fb.bxl.
Qua kính xe ngắm ngàn mây,
Khi mờ khi tỏ lòng đầy hay vơi.
Sầu đông cành héo lá rơi,
Nghe trong tĩnh mịch bóng đời thoáng di.
Sầu đông thời héo hon vì,
Sát na tiếp cận cứ đi không về.