Chủ Nhật, tháng 6 02, 2019

* Melbourne vào đông

Từ mùa đông đến
hôm qua,
Nắng thu
chưa hẳn ngừng qua
nơi này.
Ảnh bxl. Central West Plaza.
Lang thang trên phố
lạ thay,
Người mong không gặp
xe đầy bãi xe!
Heo may
chuốc giá rét về...