Thứ Bảy, tháng 6 15, 2019

* Sầu đông (2)

Vẫn còn
chiếc lá đọng đây,
Đông này dẫu ác
có ngày nắng trong.
Ảnh fb.
Có cây
chịu được qua đông,
Có cây dẫy chết
nặng lòng hiếu sinh.
Tự nhiên
đâu phải vô tình...
Hữu hình, hữu hoại,
hữu sinh, hữu tàn.
Luật thời gian
một nghiệt oan?
Bao trùm Tứ Đế (*)
võ vàng chúng sanh.
Đông rồi vơi,
Xuân diệu anh!

(*) Tứ Diệu đế (Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế).