Thứ Ba, tháng 7 02, 2019

* Biển vẫn miên man

Người mang chài vãi trên sông,
Cha tôi tìm cá giữ dòng nước sâu.
Biển quê hương rộng tới đâu?
Chân trời đổ vỡ nhuộm màu ngoại xâm.
Ảnh Google.
Ngày qua dài quá trăm năm,
Biển quê hương đợi cho lần triều dâng.
Ba đào sóng dậy mênh mông,
Nhấn chìm bạo lực hư không kiếp nàn...
Biển quê sóng vẫn miên man!