Chủ Nhật, tháng 12 08, 2019

* Tiễn biệt Nhà giáo Phan Minh Đông (*)

Đường đi
vạn dặm chưa từng,
Chỉ là ngã rẽ
khôn cùng đau thương.
Nhân sinh
trong cõi vô thường,
Vãng sanh duyên nghiệp
muôn phương không cùng.
Ảnh Liên trường Quy Nhơn CA.
Đường đi
vạn dặm chưa từng,
Chỉ là ngã rẽ
khôn cùng thương đau.
Nhân sinh tự
luật nhiệm mầu,
Diệt sanh...
sanh diệt
giọt sầu tiễn đưa!

(*) Ông Phan Minh Đông
Người làng Vũng Nồm, Xương Lý, Nhơn Lý, Quy Nhơn.
Giáo sinh trường Sư Phạm Quy Nhơn khoá 9 (1970-1972).
Nhiệm sở cuối cùng Sở Học Chánh tỉnh Phú Bổn, VNCH.