Thứ Ba, tháng 12 24, 2019

* Chúa ơi!

Con chưa biết
Người có không!
Nhưng lòng con vẫn
cậy trông ở Người.
Facebook.
Tánh yếu đuối
bản ngã Tôi,
Vui buồn trần tục
cuộc đời trong mê.
Con tin Đấng
khiến mọi bề,
Vạn năng tạo tác
lối về đường đi.
Mở không gian
dịch chuyển di,
Vũ trụ muôn thể
chu kỳ hợp tan.
Luật toàn thiện
Đức đại ngàn...
Có cho có lấy
đá vàng như nhau.
Hèn sang
trong Chúa một màu,
Cầu ban, xin cấp
giữ đâu khi cần!
Bên Người
phán xét công phân....
Hiền lương cứu vớt
ác nhân tội đồ...
Thiên đường- Địa ngục
định so,
Có ai tránh khỏi
nghiệp do lỗi lầm.
Người ban cho
ném hương trầm,
Khai tâm mở trí
chuyên cần sáng khai.
Chúa ơi!
cơn mộng đêm dài...