Thứ Sáu, tháng 12 27, 2019

* Lại đi về Mỹ

Vẫy là
Nẫu lại ra đi!
Để cho em phải
sầu bi đợi chờ.
Vinh Thoa Sacramento.
Sao đành tâm
Nẫu bơ vơ?
Con thơ nhớ bố,
Nẫu vờ ...
khổ em!
Cái gì
giữ để lòng tin?
Mai sau con lớn
còn tìm cậy cha!
Qua Mỹ
xum hợp một nhà...
Phu tử-nòi giống
đậm đà tình thâm.
Riêng em
chắc Nẫu không cần!
Thì thôi xin
lại một lần tái hôn...
Vốn luyến em
đôi môi son,
Đã trao về Nẫu
em còn được chi!
Nẫu đừng trách mắn
khinh khi.
Vì con về bển
gắng đi làm nhiều.
Em tin
Nẫu cố nhịn tiêu,
Lo nuôi con dại
đủ điều mai sau!
Dồn nén
thêm lắm khổ đau,
Nẫu đi...hạnh phúc
... cái đau lấp vùi!