Thứ Hai, tháng 12 09, 2019

* Trăng tháng chạp

Tháng chạp 
sáng trăng ở nơi này,
Nơi kia vũng tối 
bởi đầy mây,
Happy Reception, Tottenham.
Hoành Sơn 
sương phủ trong u tịch,
Chuỗi kết dài
những tràng hạt sầu bi.