Thứ Năm, tháng 12 26, 2019

* Nhân quyền (2)

Kính phục Trời!
Đấng quyền năng ban thưởng,
Cho muôn loài vũ trụ
chốn thương yêu!

Kính lạy Phật!
Đấng hằng tâm giáo hoá,
Để chúng sanh giáo ngộ
Đạo vô thường!
Nhân quyền đạo!
Là con đường diệt khổ,
Cho nhân sinh hạnh phúc
sống thanh bình!
Nhân quyền đạo!
Đem giá trị văn minh,
Mang xã hội vượt qua
vùng tăm tối!
Như ngọn đuốc
sáng soi tâm mở lối,
Cho tự do là
cánh cửa xoá bạo tàn,
Nhân quyền
cứu cánh của lầm than!