Thứ Tư, tháng 12 25, 2019

* Nhân quyền

Nhân Quyền
là luật của Người,
Những suy nghĩ kỹ
luật Trời ban cho.
Fb. VOA
Bình đẵng
từ khi sinh ra,
Sống có nhân cách
sống ra con người.
Tư duy,
tin tưởng...Phật Trời!
Nói năng, vui sướng,
thảnh thơi, tảo tần.
Công bằng
trong việc phân công,
Chung nhau lao động
lập thân với người .
Quyền đại diện
tự nhiên thôi,
Tôn trọng
quan điểm của người khác ta.
Cũng là
tài sản quốc gia,
Cái sai cái trái
đem ra luận bàn.
Giảm oan nghiệt
tạo hân hoan!
Sống có đạo lý
vàng son tốt lành.
Mỗi người
mang một tinh anh!