Thứ Hai, tháng 12 02, 2019

* Helping Hands 2

Cho kẻ sa cơ
người lỡ vận,
Chút quà Christmas
ấm lòng nhau!
Fb. bxl.
Giàu sang
có lúc nên cùng cực,
Đói khổ nào ai
túng thiếu lâu!
Người không đời
nên của chẳng không đời,
Giúp được gì nhau
giữ cuộc chơi,
Thì sẵn
bàn tay cho nắm lại,
Kín một vòng
hay một đoạn cũng là vui!