Thứ Hai, tháng 12 16, 2019

* Ngọc Trang

Bao nhiêu cũ 
bảo rằng xưa,
Cũng môi ngực đó...  
thiếu thừa chi đâu?
Fb. bxl
Vóc dáng
người có trước sau!
Giọng ca ấy đã 
đậm màu thời gian...