Chủ Nhật, tháng 12 01, 2019

* Melbourne ngày đầu hạ

Melbourne ngày đầu hạ,
Buồn chi mưa rỉ rả,
Lặng trong gió tàn hơi,
Mây từng mạn xa rời,
Còn chút lành lạnh tôi!
Footscray!
Melbourne ngày đầu hạ,
Những chỉ dấu bất thường,
Thời tiết biến đổi luôn,
Không khuôn sáo lối mòn,
Dòng chảy trong vô thường!