Thứ Tư, tháng 6 07, 2023

* Pháp danh

 Lúc 13.00 giờ ngày 20/4 Quý Mão,
 Hoà thượng Từ Thông 
hiệu đặt pháp danh 
cho 3 chúng đệ tử: 
Minh Phước (Lộc), 
Minh Lộc (Linh), 
Minh Thọ (Vinh)!
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật!
Ảnh Liễu Liễu Đường