Thứ Năm, tháng 6 01, 2023

* Rose Café

 Ta về tìm lại 
hương mùa cũ,
Dẫu có phai tàn 
dấu xác xơ,
Từ buổi chia ly 
trong nghèn nghẹn,
Ước chẳng mong 
hẹn chẳng nên thề!
Ảnh fb bxl 
Rose! vẫn còn đây 
thắm ven hồ,
Tiếng ve còn vọng 
đến nửa khuya,
Bờ đê cá ngóng mồi 
đèn động,
Tiếng ỏm êm 
rẽ lối đi về.