Thứ Năm, tháng 6 22, 2023

* Phật

Bao nhiêu công phu
mới giữ được cái bình an,
Trong sinh hoạt cuộc đời
toàn những cạm bẫy miên man,
Ảnh Chùa Cát Tiến
Chúc phúc cho nhau 
nhân duyên người thông đạt,
Là hạnh tâm 
Phật tánh hiện đại ngàn…