Thứ Ba, tháng 6 13, 2023

* Trung Quốc

 Loài đế quốc sài lang!
Cuồng điên nhiều tham vọng,
Ảnh Internet 

Loạn chủ quyền lầm than,
Thế giới đầy bất an…
Biển Đông chừng bất an!