Thứ Năm, tháng 6 15, 2023

* Biếu em

 Muốn 
biếu em thứ gì mình có,
Nhưng mà thôi 
vì như đã chọn rồi,
Hướng về chánh pháp 
là nơi…
An nhiên tự tại 
một đời an nhiên!
Ảnh fb bxl
Đâu thế gian 
mong cầu tìm kiếm,
Phật trong em 
chẳng ở đâu xa,
Kim cương 
bát nhã mật đa,
An nhiên tự tại 
tánh hoà chơn không!